Eld - ta fram kompetensen ur erfarenheterna

Metoden Eld går ut på att deltagare dokumenterar och reflekterar över sina erfarenheter, stärker varandra i grupp och bekräftar och kartlägger varandras kunskaper i ett kompetensbrev.

Målgrupp

Unga som har deltagit i projekt och behöver ett sätt att beskriva, synliggöra och dokumentera vad de har lärt sig.

Metodens innehåll

Metoden bygger på att deltagare själva ska beskriva sina erfarenheter. Genom det kan de synliggöra vad de lärt sig i projektet och vilka kompetenser de har. Sedan får deltagarna stärka varandra i grupp och bekräfta varandras kompetenser. Under tiden som ett projekt eller en verksamhet pågår kan deltagare dokumentera sina erfarenheter genom en dagbok eller på annat sätt. De ska sedan reflektera vidare över sina erfarenheter. I dokumentationen lyfter deltagaren fram sådant de anser att de utvecklar under projektet, till exempel olika kunskaper eller färdigheter. Deltagare och en samtalsledare för en dialog kring dessa frågor och samtalsledaren har tillgång till en frågeguide. Avslutningsvis får deltagarna ett kompetensbrev.