Två tomma händer - en rapport om entreprenörskap

Den här rapporten handlar om entreprenörskap. Rapporten bygger bland annat på kunskap som tidigare tagits fram av Temagruppen Entreprenörskap och företagande.

Anledningen till att Temagruppen Unga i arbetslivet valt att beskriva entreprenörskap är att det är en metod som förekommer i arbetet med arbetslösa ungdomar inom projekt med stöd från Europeiska socialfonden. Ambitionen har inte varit att ge några exakta svar, utan att visa på ett antal projektexempel och ge plats åt ett par röster som hjälper till att ringa in området. Vi hoppas att du som jobbar med projektverksamhet eller ordinarie verksamhet som riktar sig till arbetslösa unga kan finna inspiration och stöd i denna rapport. Då entreprenörskap kommer att bli en allt viktigare dimension av det nya Socialfondsprogrammet bör man även fundera över sådana saker som att projektdeltagare måste kunna få delta i projektet under en längre tid, kanske ända upp till två - tre år.

Medfinansieringsmodell på nationell nivå främjar långsiktighet

Med en medfinansieringsmodell på nationell nivå skulle man kunna undvika att de enskilda deltagarna hamnar i situationer där de måste sluta i projektet för att regelverk kring exempelvis a-kassa kräver det. Det skulle även innebära en större säkerhet för den som är projektägare. På så sätt blir det enklare med en mer långsiktig och hållbar plan för projektdeltagarna. Stabil tillväxt kräver långsiktighet. Kanske är det så att entreprenörskap passar bättre för personer som inte lyckats i skolan med de teoretiska ämnena, som dominerar de flesta grundskole- och gymnasieutbildningar. Det gäller kanske bara att de ska få chansen och rätt förutsättningar för att lyckas? Det skulle kunna innebära en möjlighet att för första gången hamna i en situation där en mer sökande och kanske lite grumligare period kopplas samman med en period där det handlar om att mer konkret göra någonting. Att man kan se resultat av sitt eget arbete som får en positiv effekt för den enskilda individen och dess livskvalitet.

Viktigt att tänka på när man ska jobba med entreprenörskap i projekt:

  • Se till att projektfinansieringen är säkrad, så att likviditetsproblem eller liknande inte uppstår, vilket kan få till följd att projektet måste läggas ner.
  • Vilka aktörer ska vara med i projektet? Individer/organisationer som har erfarenhet av att driva före- tag och utbilda i entreprenörskap bör ingå i projektets struktur.
  • Vilket ska vara syftet med entreprenörskapet? Ska det syfta till att ungdomarna startar företag? Eller är syftet att de ska hitta sin egen motivation och få ett stärkt självförtroende på väg mot arbete eller studier?
  • Hur länge ska ungdomarna kunna ta del av projektet? Ska det syfta till arbete eller studier kanske en kortare tid är eftersträvansvärt. Ska det däremot leda till att de startar företag kan det vara av största vikt att de kan stanna en längre tid i projektet.
  • Är entreprenörskapet till för deltagarna eller för projektpersonalen? Är det en metod som projektper- sonalen kan samlas kring i sitt arbete och få en gemensam utgångspunkt/arbetsmetodik?
  • Vad finns det för traditioner på orten där projektet drivs och hur fungerar samhällslivet, företagandet och tillgången till olika nätverk?
  • Har den personal som ska arbeta i projektet själva erfarenhet från entreprenörskap och företagande eller har de sin bakgrund i socialt arbete?
  • Jobba aktivt med att skapa, bibehålla och utveckla nätverk (och kundstock) åt de ungdomar som ingår i projektet.