Analysmodell för gruppen unga som varken arbetar eller studerar

Fler än 100 000 unga behöver hjälp med att komma in på studiebanan och i arbetslivet. I dagsläget varken arbetar eller studerar de. Temagruppen har utvecklat en ny och mer effektiv analysmodell för den här gruppen.

Vissa problem har rapporterats att visa statistiken nedan i Internet Explorer. Om du har problem, prova med en annan webbläsare eller kontakta oss. Du kan också komma åt datamaterialet via den här länken.

 

Unga som varken arbetar eller studerar över tid

 
2008
 

102 000
8,4 %
2009
 

123 900
10,0 %
2010
 

120 100
9,5 % 
2011
 

112 100
8,9 % 

Unga som varken arbetar eller studerar i län och kommuner

För ytterligare information om en kommun eller län, kontakta Sara Ström, sara.strom@mucf.se, 08 - 566 219 25.

 
 
 
 

* I de fall antalet i en kommun är färre än 3 har siffran för länet avrundats till närmsta tiotal.
Tomma rutor innebär att antalet är för få för att visa. För mer information, kontakta oss.

 

Genom modellen har vi fått ett övergripande perspektiv på vilka ungdomar det gäller och vilken typ av stöd de kan behöva. Vi kan dessutom se att gruppen blivit mycket större under de senaste åren.

 

I Sverige har man tidigare försökt titta på den här gruppen av unga som varken arbetar eller studerar för att få reda på mer om deras situation. Anledningen till detta är att man vill förbättra den typ av stöd som finns och för att hitta nya möjligheter till stöd.

Modellen gör det enklare att se vilka grupper som är utanför

Tidigare har man räknat på olika sätt för att ringa in den här gruppen av unga. Temagruppen har studerat och förbättrat dessa metoder. Tanken med den här nya analysmodellen är att enklare se vilka unga det handlar om och ifall de har fått något stöd från arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller andra aktörer under det senaste året. Genom modellen kan vi se att det finns grupper som får stöd men att många inte alls får något stöd från samhället. Vi kan inte se exakt vilka ungdomar som befinner sig utanför men vi kan se om det är killar eller tjejer och modellen visar att det är ungefär lika många tjejer som killar. Vi kan också se skillnaden på andelen inrikes- och utrikesfödda.

Modellen visar tendenserna över tid

Modellen är till för att se de övergripande tendenserna. Det bygger på register över de som är folkbokförda i Sverige. Men det tar upp till två år att upprätta dessa register och få en samlad bild. Vi kan då se hur vissa grupper växer och vilken väg de unga tar på väg mot studier och arbete. Vi kan även bryta ner siffrorna till olika regioner och kommuner.

Många unga arbetslösa även vid ekonomiskt goda tider

Analysmodellen visar också att det är många unga som varken arbetar eller studerar vare sig ekonomin är god eller inte. Detta visar att det finns ett behov att alltid jobba med dessa ungdomar. Vi kan också tack vare modellen se att gruppen har blivit mycket större de senaste åren.

Förklaring

2010: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2010.
Δ: Visar om förändringen varit positiv eller negativ i procentandelar av ungdomsbefolkningen. Stapel på höger sida om mittenstrecket betyder minskning.
2011: Antal och Andel av ungdomsbefolkningen som varken arbetade eller studerade under hela 2011.
Varav ingen känd aktivitet: Andel av dessa unga som inte finns med i några nationella register.
Varav kvar 2011: Andel av de som varken arbetade eller studerade under hela 2010 som inte gjorde det heller under hela 2011.
Varav ingen inkomst: Andel av dessa unga som hade 0 kr i registrerad inkomst under 2011.