Kunskap och praktiska råd

Ungefär 10 procent av eleverna som påbörjar gymnasiet varje höst byter program eller skola. Att ha bytt program/skola en gång ökar risken för att inte fullfölja gymnasieutbildningen. Ett skäl att byta är felval.

SKL har publicerat idéskrifter med exempel och Skolverket har gett ut allmänna råd för vägledning och för att främja närvaro. En tydlig indikation på att en elev är på väg att avbryta sin utbildning är hög ogiltig frånvaro. För att utveckla arbetet med att främja närvaro och för att kunna agera tidigt kan skolor och andra få tips i publikationerna från SKL och i de allmänna råden från Skolverket.

 

Många av de unga vi mött vittnar om att de har olika typer av kognitiva eller andra svårigheter som skolan inte kunnat ge rätt pedagogiskt stöd för. Hjälpmedelsinstitutet har efter ett flerårigt utvecklingsarbete av tekniskt stöd till elever med kognitiva svårigheter råd och stöd att ge.

För dem som vill utveckla sin studie- och yrkesvägledning

SKL har producerat en inspirations- och idéskrift kring vägledning. Framtidsval och arbetsliv - Exempel från kommuners studie- och yrkesvägledning. I den finns konkreta exempel och beskrivningar ur olika perspektiv från huvudmän, rektorer, lärare och vägledare. Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för personens framtid.. Studie- och yrkesvägledningen spelar en viktig roll för att eleverna ska kunna hantera valsituationer och göra väl underbyggda val. De senaste årens skolreformer har också omfattat studie- och yrkesvägledningen. Nu finns nya allmänna råd på Skolverkets webbsida som stöd för att planera och genomföra verksamheten som gäller för samtliga skolformer.

Ogiltig frånvaro

Allmänna råd för arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan. De allmänna råden är till för lärare, rektorer och huvudmän i arbetet med att främja elevernas närvaro i skolan. De gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Materialet är indelat i tre områden:

  • Främja närvaro
  • Uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro
  • Dokumentera ogiltig frånvaro i betygen.

Tekniska hjälpmedel för rätt pedagogiskt stöd

Att få tillgång till individuellt utprovade hjälpmedel kan vara avgörande för om en elev kan ta till sig kunskaperna och uppnå skolans kunskapsmål. Många med kognitiva funktionsnedsättningar har ofta lättare att uppfatta talad information om den också ges visuellt. Det finns flera alternativa verktyg som kan underlätta för läraren som ska ge informationen och för eleverna som ska ta emot den. http://www.hi.se/hjalpmedel/hjalpmedel-i-skolan/kognitiv-funktionsnedsat...