Rapporter och publikationer

Inte bara praktik

Inte bara praktik rapport förstasida

I skriften kartlägger vi insatser där unga får direkt kontakt med arbetsgivare, arbetsplatser, yrken eller branscher.

Aktivitet: okänd?

Unga som varken arbetar eller studerar.

Unga utanför i åtta regioner

I rapporten beskrivs för första gången andelen unga som varken arbetar eller studerar i olika ESF-regioner över tid. 

Tid för aktivitetsersättning för unga!

I den här skriften ger vi en helhetsbild av systemet med aktivitetsersättning, hur det fungerar och vilka utmaningar och möjligheter som finns för att stötta unga med funktionsnedsättning vidare i studier eller till arbete.

Tid för aktivitetsersättning för unga! (kortversion)

Den här skriften är en kortversion av en längre rapport med samma namn ”Tid för aktivitetsersättning för unga”.

ESF projekt samverkar med arbetslivet

I de tidigare uppföljningar som Temagruppen har gjort vet vi att praktik är en av de vanligaste metoderna i socialfondsprojekt och att projekten på så sätt samverkar med arbetslivet. Men hur ser det ut i projekten med arbetsgivares direkta involvering, hur kommer arbetslivsanknytningen till uttryck i vardagen? 

Unga vill och kan i nytt land

Den här skriften beskriver erfarenheter från ESF:s ungdomsprojekt om vilka hinder och möjligheter som nyanlända ungdomar möter för sin etablering i arbetslivet. 

Att arbeta med unga nyanlända

Den här publikationen är ett komplement till skriften Unga vill och kan i nytt land. 

Vägar och omvägar till arbetsmarknaden

Långsiktiga perspektiv på ungas etablering och försörjning

Lärlingsutbildning - olika aktörer och varierande verksamhetsformer

Lärdomar på europeisk och nationell nivå, samt erfarenheter från projekt inom Europeiska socialfonden.

Gräv där du står

I den här rapporten ger vi en översikt över pågående projekt inom Europeiska socialfondens satsning Sysselsättningsinitiativet för unga. Dessa projekt ska vara inriktade på enskilda ungdomar och höja kvaliteten i satsningarna för arbetslösa. I publikationen ger vi exempel på hur projekt har arbetat och vilka hinder och möjligheter de har sett i sin verksamhet.

ABC för unga till arbete

Denna skrift sammanfattar många av de frågor vi fått kring vad man bör tänka på innan man startar, eller ansöker om, projekt och vad man bör tänka på i arbetet med unga, eller kring implementering. Vi hoppas att skriften ska hjälpa er att hjälpa unga och att utveckla reguljära verksamheter.

Möt mig där jag är

Syftet med denna rapport är att öka förståelsen kring bemötandets betydelse och fördjupa kunskapen om bemötandet av unga i projekten. Vi har besökt projekt från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder för att samtala med främst anställda men även deltagare. I rapporten kan du läsa om vad det är som gör bemötandet till en framgångsfaktor och vilka tankesätt och metoder som anställda använder sig av i sitt bemötande.

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Denna rapport från Temagrupperna Unga i arbetslivet och Entreprenörskap & Företagande är resultatet av ett gemensamt arbete för att lära sig mer om nuläget när det gäller arbetsintegrerande sociala företag och unga samt försöka kartlägga hinder och utvecklingsmöjligheter inför framtiden.

Bakom siffrorna - unga som varken arbetade eller studerade 2000-2010

Vad har hänt under tio år med unga i åldern 16–25 år som varken arbetar eller studerar?

Lärdomar från arbetsmarknadsprojekt för unga

En samlad analys av 61 utvärderingar av ungdomsprojekt finansierade av Europeiska socialfonden 2007-2013.

Kvalitetssäkring modellen Unga som varken arbetar eller studerar

Under 2010 har Ungdomsstyrelsen i samarbete med SCB bedrivit ett omfattande arbete med att utveckla en modell för att klassificera och mäta unga som varken arbetar eller studerar.

Tio orsaker till avhopp

379 unga som inte fullföljt sina gymnasiestudier har delat med sig av sina erfarenheter i denna rapport. Svaren kommer från unga som är delaktiga i ESF- projekt. Vi har frågat och de har svarat på orsakerna till avhopp, vad som kunde ha gjorts för att förhindra avhopp och delat med sig av sin vision om den perfekta gymnasieskolan.

2013 års uppföljning av antalet unga som varken arbetar eller studerar

Rapporten är den fjärde uppföljningen av unga som varken arbetar eller studerar från Temagruppen Unga i arbetslivet.

Två tomma händer

Den här rapporten handlar om entreprenörskap, som är en av de metoder som förekommer i arbetet med arbetslösa unga inom projekt med stöd från Europeiska socialfonden. Metoden är inte den mest utbredda av metoder, och det har visat sig att det funnits en del utmaningar när man förlitat sig på entreprenörskap som metod. I rapporten finns en bred tolkning av entreprenörskap som bygger på tidigare kunskap och som är viktig, då skillnaden är stor mellan hur olika projekt väljer att se på och använda begreppet. Ambitionen har inte varit att ge några exakta svar, utan att visa på några intressant projektexempel och ge plats åt ytterligare ett par röster som hjälper till att ringa in området. Vi hoppas att du som jobbar med projektverksamhet eller ordinarie verksamhet som riktar sig till arbetslösa ungdomar kan finna inspiration och stöd i denna rapport.

Det lönar sig II

– En analys av arbetsmarknadsprojekts samhällsekonomiska lönsamhet. Den här rapporten sammanfattar den samhällsekonomiska lönsamheten av ett antal projekt utifrån faktiska verksamheter och är en uppföljning av rapporten Det lönar sig från 2011 som följde upp unga deltagare vid 28 arbetsmarknadsprojekt ett år efter deltagande. I den här rapporten ser vi också på resultaten 2 år efter deltagande. Rapporten har producerats av Temagruppen Unga i arbetslivet tillsammans med payoff AB.

Funktionsnedsättning och etablering (PM)

Temagruppen har konstaterat att det finns ett långsiktigt behov av att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för denna grupp unga, då 7 till 10 procent i ungdomsgruppen varken arbetar eller studerar oavsett hög- eller lågkonjunktur.

Common Reference Framework

Under åren 2009 till 2012 medverkade temagruppen Unga i arbetslivet i ett internationellt nätverk, European Network on Youth Employemnt (ENYE). De andra länderna som deltog var Cypern, Tyskland, Grekland, Italien (Toscana), Belgien (Flandern) Litauen, och Spanien. Nätverket fokuserade på att dela kunskap inom områdena Studie- och yrkesvägledning, Entreprenörskap och Mobilitet. Gemensamt producerades beskrivande rapproter om nuläget inom Europeiska Unionen inom vart och ett av dessa områden, samt rapporten Common Reference Framework , som sammanfattar de viktigaste budskapen till hjälp för policyarbetet inom de tre områdena.

Inclusion Thorugh Employability

SALTO-inclusion center i Bryssel verkar för att implementera EU-programmet Ung och Aktiv i Europa. Under 2010 genomfördes en workshop kring erfarenheter och kunskap om hur olika EU-program kan arbeta mot ungdomsarbetslöshet och vilka framgångsfaktorerna är. Temagruppen Unga i arbetslivet var en av aktörerna som bidrog till publikationen Inclusion thorough Employability - Youth work approaches to unemployment, som är författad av Ian Goldring och Yamina Gouidoum.

Tid för coachning

Denna rapport handlar om hur coacher och deltagare upplever denna coachning vid en handfull projekt spridda över Sverige. Rapporten har producerats av Jan Elofsson vid Public Resources Sverige AB och Susanne Zander vid Temagruppen Unga i arbetslivet.

Kreativa projekt

Rapporten är en övergripande beskrivning av ungdomsprojektens former, inriktningar och deltagare.

2012 års uppföljning av unga som varken arbetar eller studerar

Fler än 120 000 personer i åldrarna 16-25 år varken arbetade eller studerade under hela 2010. Värst är situationen i Sydsverige där 11 procent av ungdomarna varken arbetade eller studerade.

Orka jobba

Flertalet Esf-projekt varnar för att ohälsa kommer att utgöra ett hinder för många unga i framtiden, för att kunna komma ut i jobb, och för att klara en åtta timmars arbetsdag. Därför är friskvård avgörande för ett lyckat arbete med målgruppen och bör ingå som en obligatorisk del i all verksamhet.

Temporära organisationer för permanenta problem

I den offentliga sektorn startas och drivs mängder med samverkansprojekt. I den här studien granskas sju ESF-projekt, vilka samtliga riktades mot målgruppen ”unga långt från arbetsmarknaden”. Huvudsyftet är att beskriva och analysera hur erfarenheter från projekten tillvaratagits och implementerats i ordinarie verksamheter.

Utvärdering av arbetsmarknadsprojekt för unga

Rapporten handlar om utvärderingsmetoder som används inom ungdomsprojekt med stöd från Europeiska socialfonden. Genomgången av utvärderingarna visar att det är svårt att analysera projektens metoder och arbetssätt och vilka effekter dessa får. Temagruppen Unga föreslår olika sätt att underlätta utvärderingsarbetet och på så sätt få bättre kunskap om projektens resultat.

I praktiken sänker vi trösklarna

Praktik är en av de vanligast förekommande metoderna i projekt som syftar till att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden. Denna rapport beskriver hur en praktikperiod kan genomföras, arbetsgivares syn på praktik, vilka egenskaper de anser är viktiga hos unga och vilken roll praktiken spelar för den enskilda ungas väg mot arbete eller utbildning.

Sommarjobb

Sommarjobb är viktiga för det första intryck unga får av arbetsmarknaden, av vad ett jobb innebär men också av den bransch man arbetar i. För både den unge och arbetsgivaren/branschen är det viktigt att dessa intryck blir bra. Sommarjobb är dessutom ofta unga människors första arbetslivserfarenhet och möjlighet att få kontakter inom arbetslivet. Den här rapporten innehåller en uppföljning av såväl regeringens satsning på sommarjobb och de kommunalt finansierade sommarjobben 2010.

I spåren av den ekonomiska krisen

Denna skrift presenterar en uppdaterad analys av unga 16–25 år som varken arbetar eller studerar. Tidigare har en sådan överblick saknats. Analyserna kan bilda underlag för det arbete som sker på nationell, regional och kommunal nivå. Här presenteras några analyser ur nationellt perspektiv för att visa viktiga tendenser och analysmöjligheter.

Det lönar sig

Rapporten är en sammanfattande analys av 28 projekt - varav ett antal men inte alla har haft ESF-finansierad verksamhet - med tillsammans över 500 unga deltagare där Payoff gjort så kallade payoff-kalkyler för att undersöka projektens verkningsgrad. Rapporten berättar om projektens lönsamhetsgrad och hur snart den investering som görs i arbetet för att bryta ungas marginaliserig återbetalar sig.

Unga som är utanför arbetsmarknaden

Rapporten är en diskussion med faktiska exempel på vad ungas marginalisering från arbetsmarknaden faktiskt kostar och vilka vinster som kan fås av att investera i att bryta ungas marginalisering från arbetsmarknaden.

Ungdomsprojekt med transnationella inslag

I denna skrift har Temagruppen Unga i arbetslivet dokumenterat erfarenheter från ungdomsprojekt som arbetar med transnationella inslag. I texten ges allt från konkreta råd för dem som arbetar i projekt till förslag på hur de regler som styr arbetet kan utvecklas. De huvudsakliga målgrupperna för rapporten är pågående projekt, de som funderar på att starta ett projekt eller en verksamhet för unga med transnationella inslag och andra aktörer som arbetar med frågorna, som Svenska ESF-rådet och Arbetsförmedlingen.

Europeiska Socialfonden och unga

I denna skrift har Temagruppen Unga i arbetslivet, en temagrupp bestående av några centrala myndigheter och aktörer som har ett särskilt fokus mot det arbete som rör unga inom Socialfonden, tittat närmare på måldokument och utlysningar inom Europeiska Socialfonden i Sverige och hur prioriteringen av unga framträder där. Detta är den första i en serie skrifter som produceras av Temagruppen Unga i arbetslivet.

Medfinansiering av ungdomsprojekt inom Europeiska Socialfonden under programperioden 2007-2013

Denna promemoria har producerats för att belysa de strukturella problem som finns när det gäller den offentliga medfinansieringen för ungdomsprojekt. Problem som drabbar projekt som riktar sig till en prioriterad målgrupp vilket betyder att även eliminerandet av dessa problem bör vara högt prioriterat. I rapporten ges några förslag på förändringar som kan tjäna till att förstärka detta arbete.