Aktuellt

(2013-02-25) Var femte ung i Norrbotten är arbetslös meddelar Sveriges Radio
Ungdomsarbetslösheten i Norrbotten har minskat något jämfört med för ett år sen, men fortfarande saknar var femte ungdom mellan 18 och 24 år ett jobb.
(2013-01-14) Ungdomsarbetslöshet: kommissionen föreslår åtgärdspaket
– Hög ungdomsarbetslöshet har allvarliga följder för vår ekonomi, vårt samhälle och våra ungdomar. Därför måste vi satsa på ungdomarna i EU nu. Paketet hjälper medlemsstaterna att få ut ungdomar på arbetsmarknaden. Kostnaderna för att inte göra det skulle bli enorma, säger kommissionär László Andor som ansvarar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.
(2012-11-12) Steget mot livet som vuxen allt längre
Susanne Zander från Temagruppen Unga i arbetslivet uttalar sig om omorganisering på arbetsplatserna när anställda går i pension i tidningen Svenska Dagbladet.
(2012-11-07) Lyssna på Sveriges Radios reportage om unga utanför
Lyssna direkt
(2012-07-03) Unga som varken arbetar eller studerar. Hur många är de och vad gör de?
Följden av den ekonomiska krisen var att antalet unga som varken arbetar eller studerar steg från en redan hög nivå till fler än 126 000 personer år 2009. Socialfondens temagrupp Unga i arbetslivet presenterar årligen nya uppgifter om antalet unga som varken arbetar eller studerar. Presentationen följs upp av ett samtal mellan fack, näringsliv och offentlig sektor om hur vi ska tolka statistiken och vart ansvaret för dessa individer faller? Socialfondens temagrupp Unga i arbetslivet, som drivs av Ungdomsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Skolverket, SKL och Communicare, ska samla och sprida metoder och arbetssätt som kortar vägen till arbete eller studier för unga. Temagruppen ska också identifiera och motverka strukturella hinder.
(2012-06-20) Utredning om arbetet med unga som varken arbetar eller studerar

Regeringen har idag tillsatt en särskild utredare som ska föreslå hur arbetet med unga som varken arbetar eller studerar kan utvecklas.

Unga som varken arbetar eller studerar är en riskgrupp för att hamna i långvarigt utanförskap. Trots omfattande insatser för att stärka alla ungas möjligheter är det för många unga som befinner sig i utanförskap.

En särskilt utsatt grupp är unga under 20 år som inte studerar och inte slutfört sina gymnasiestudier. Genom det kommunala uppföljningsansvaret har kommunerna ett ansvar att hålla sig löpande informerade om unga under 20 år som inte arbetar eller studerar. Skolverket har dock pekat på brister i det kommunala uppföljningsansvaret. Temagruppen Unga i arbetslivet visade att det 2009 fanns 12 000 unga där det helt saknas information om deras sysselsättning eller försörjning.

-Det är oacceptabelt att samhället inte kan garantera lika möjligheter för alla unga oavsett var de bor i landet. Nu vill jag förtydliga ansvarsfördelningen mellan stat och kommuner så att vi når dit. Unga ska gå ut skolan och ha ett jobb att gå till, säger Nyamko Sabuni.

Utredarens uppdrag är brett. Bland annat ska utredaren analysera statistiska källor som kan användas för att kartlägga gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Utredaren ska också ta ställning till om ansvarsfördelningen mellan kommunerna och de statliga myndigheterna behöver förtydligas när det gäller insatser för unga som varken arbetar eller studerar samt göra en översyn av det kommunala informationsansvaret i syfte att förtydliga kommunernas ansvar. Utredaren har också, om det anses motiverat, mandat att lämna andra förslag för hur arbetet med unga som varken arbetar eller studerar kan förbättras.

-För att kunna hjälpa måste kommunerna veta vilka unga som behöver hjälp. Uppföljningen av unga som varken arbetar eller studerar fungerar idag bristfälligt. Den här utredningen ska visa hur det kan fungera bättre imorgon, säger Nyamko Sabuni.

Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen, utses till utredare. Ann-Marie Begler är utbildad socionom och har tidigare varit överdirektör vid både Socialstyrelsen och Rikspolisstyrelsen.

Utredningen ska redovisas senast den 1 augusti 2013. Ett delbetänkande rörande det kommunala informationsansvaret ska lämnas senast den 31 januari samma år.

Läs pressmedddelandet och se presskonferensen på regeringens hemsida.

Sidor