Aktuellt

(2016-07-04) Gräv där du står!

I den här rapporten ger vi en översikt över pågående projekt inom Europeiska socialfondens satsning Sysselsättningsinitiativet för unga. Dessa projekt ska vara inriktade på enskilda ungdomar och höja kvaliteten i satsningarna för arbetslösa.

Uppfinn inte hjulet igen

Vi ger också några exempel på hur projekt har arbetat och vilka hinder och möjligheter de har sett i sin verksamhet. Sysselsättningsinitiativet pågår över hela Europa. I Sverige satsar man i de tre regioner där arbetslösheten bland unga är som störst och projekten ska komplettera nuvarande verksamhet. Projekten ska vara inriktade på enskilda ungdomar och höja kvaliteten i satsningarna för arbetslösa. Tanken är att vi ska gräva där vi står, utgå från fungerande arbetssätt, inte uppfinna hjulet i onödan och ta inspiration av hur andra arbetar.

Inga universallösningar - men det lönar sig att ta efter redan prövade metoder

Det finns sällan några enkla universallösningar, men det finns några metoder som flera av projekten använder och flera kan använda eller inspireras av. Vår erfarenhet är att lösningar ofta ligger närmare till hands än vad man tror och att det lönar sig att ta efter redan prövade metoder och lära av andra. Ducka inte för de utmaningar som finns i regelverk, arbetsmarknadsåtgärder och organisationer utan var modig och flexibel, och hitta vägar framåt med ungas behov och önskningar i fokus.

Den här skriften vänder sig till dig som jobbar inom Sysselsättningsinitiativet och till andra som planerar och koordinerar insatser för att unga ska komma tillbaka till studier eller arbete. Vi hoppas att den kan ge inspiration och idéer om hur unga som står långt från arbetsmarknaden kan få ett effektivt individanpassat stöd.

I publikationen ger vi exempel på hur projekt har arbetat och vilka hinder och möjligheter de har sett i sin verksamhet. Du kan ladda ner rapporten här på temaunga.se i högermenyn eller på länken nedan.

(2016-05-04) Två nya medarbetare till Temagruppen

I maj börjar Jonas Olofsson som utredare på Temagruppen. Jonas är professor på Malmö högskola, där han bland annat forskar om ungas etablering på arbetsmarknaden. Jonas ska dela sin tid mellan Temagruppen och Malmö högskola, och ska hos oss bland annat arbeta med studien om kommuner med låg och hög andel UVAS.

I juni förstärker Ylva Johnsson ytterligare Temagruppens utredarkompetens. Ylva kommer närmast från Skolinspektionen, där hon jobbat med processer för kvalitetsgranskning av grund- och gymnasieskola. Hon ska bland annat jobba med studien om goda exempel från ESF-projekt. 

(2016-04-28) Tre konferenser på temat Alla unga kan jobba eller studera

Fyll på kunskap, inspiration och utbyt erfarenheter med oss. Tillsammans med regionala aktörer ordnar vi tre nationella konferenser med regional profil den 3 och 27 oktober samt 16 november.

Vi lyfter konferensens tema, alla unga kan jobba eller studera, i tre olika perspektiv: vad politiken vill, hur kunskap och kompetensen ser ut och vad för slags metoder som finns. Allt till nytta för den så kallade UVAS-gruppen, unga som varken arbeta eller studerar. Med på konferenserna finns företrädare för regeringen och för regionen, forskare och projektledare för ungdomsprojekt. Några av huvudtalarna är statssekreterare Roger Mörtvik (S) på Utbildningsdepartementet och generaldirektörerna för MUCF, Lena Nyberg, och för Svenska ESF-rådet, Lars Lööw. Ytterligare en representant från Arbetsmarknadsdepartementet tillkommer.

Vi vänder oss till dig som på strategisk och beslutsfattande nivå jobbar med unga som står långt från arbetsmarknaden, där UVAS-gruppen är en del. Du kan vara politiker, chef, projektledare i kommun, landsting eller stat, eller ha en annan samordnande roll för frågor om utbildning, arbetsmarknad och rehabilitering. Du kan företräda civilsamhället, vara projektledare för ESF-projekt eller representant för näringslivet. Du kan också jobba inom skolan, som skolledare med ansvar för studie- och yrkesvägledning och elevhälsa. Konferenserna äger rum i de tre områden som Europeiska Socialfonden fokuserar på för att motverka ungas arbetslöshet: Sydsverige, Norra Mellansverige och Mellersta Norrland.

Boka in i din kalender redan nu:

Sydsverige 3 oktober. Kristianstad, Rådshuset. 

Norra Mellansverige 27 oktober. Inledningstalare: representant från Arbetsmarknadsdepartentet Gävle, Hotel Winn Center.

Mellersta Norrland 16 november. Inledningstalare: statssekreterare Roger Mörtvik (S), Utbildningsdepartementet Östersund, OSD kongress.

Anmälan för de två första konferenserna öppnar i sommar på www.temaunga.se/konferenser-och-moten. Konferenserna arrangeras i samarbete med ESF-rådet, Region Skåne, Region Blekinge, Kommunförbundet i Skåne, Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Värmland, Region Jämtland Härjedalen, Arbetsförmedlingen. 

Program Kristianstad

Du anmäler dig för Kristianstad via den här länken:
 
När du anmält dig till konferensen får du ett mejl med en bekräftelse och en länk till din personliga anmälningssida. Observera att du måste klicka på länken i mejlet för att kunna välja seminariepass.
(2016-04-15) 7,5 procent varken arbetar eller studerar

Temagruppen Unga i arbetslivets statistik för år 2013 visar att drygt 84 000 unga i åldern 16-24 år varken arbetade eller studerade. Det motsvarar 7,5 procent av hela ungdomsbefolkningen. Det är en något större andel jämfört med 7,1 procent år 2007, men lägre jämfört med det krisåret 2009 då andelen var 8,8 procent. Jämfört med år 2012 är andelen oförändrad.

- Det är glädjande att den totala ungdomsarbetslösheten går nedåt, säger Fredrik Wikström, projektledare för Temagruppen Unga i arbetslivet. Men vi är oroade över att det finns en stor grupp unga som varken arbetar eller studerar där utvecklingen i motsvarande grad inte är lika positiv. Temagruppen ska följa utvecklingen noga de närmaste åren för att se om även denna grupp får ta del av den goda konjunkturen.
 
Skillnaden i andelen som varken arbetar eller studerar är stor när hänsyn tas till ursprung. Procentandelen är nästan tre gånger så stor bland utrikes födda jämfört med inrikes födda (15,6 respektive 6,3 procent). Allra störst är andelen bland utrikes födda kvinnor (17,3 procent). Bland utrikes födda kvinnor är det också en större andel som stannar kvar i gruppen unga som varken arbetar eller studerar mellan 2012 och 2013 (44,7 procent jämfört med 40,2 procent totalt).
 
En del av Temagruppen Unga i arbetslivets data om unga som varken arbetar eller studerar finns nu tillgänglig på www.ungidag.se. Temagruppen Unga i arbetslivet kommer inom kort att presentera mer detaljerad data på kommun- och länsnivå på www.temaunga.se. Data för år 2014 beräknas vara klar under hösten 2016.
 
För mer information kontakta Anette Hällnäs, kommunikationsansvarig, på 
telefon 08-566 21 963, eller via anette.hallnas@mucf.se
(2016-02-12) Glädjande att ungdomsarbetslösheten sjunker

Enligt Arbetsmarknadsdepartementet så är 24 000 färre unga arbetslösa i dag än för ett år sedan. Det är bland gruppen unga som arbetslösheten sjunker snabbast. Enligt Arbetsförmedlingen har ungdomsarbetslösheten minskat med 30 procent sedan 2012. Detta märks tydligast bland unga som har en gymnasieutbildning och därmed står nära arbetsmarknaden, där antalet inskrivna arbetslösa minskat från 61 000 till 37 000. 

Temagruppen har identifierat minst tre viktiga åtgärder för att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden. Det är tidiga och flexibla insatser, matchning och samverkan.

- Det är glädjande om vi nu börjar se resultatet av en eller flera av dessa åtgärder, säger Fredrik Wikström, tf projektledare på Temagruppen Unga i arbetslivet. Framför allt är det glädjande för de ungdomar som fått jobb, som på ett mer stabilt sätt kan börja planera sin framtid. Men vi ska komma ihåg att det finns en grupp som står längre från arbetsmarknaden. Antalet unga som varken arbetar eller studerar har de senaste tio åren varit 70 0000 - 80 000 per år. För de unga som saknar studier eller jobb behövs fortsatta skräddarsydda insatser.

Matchning en framgångsfaktor 
Det vi nu ser är samtidigt en utmaning i att matcha ungas kompetens med de yrken som ser ut att blir bristyrken de kommande åren. I kommuner och landsting finns det stora rekryteringsbehov fram till år 2022. Här är de yrken som enligt SKL har störst rekryteringsbehov:
- Undersköterskor/vårdbiträden
- Sjuksköterska
- Grundskolelärare
- Förskollärare
- Gymnasielärare
- Köks- och måltidsarbete

Underlätta matchning 
Temagruppen har sett att åtgärder som underlättar matchning är en effektiv studie- och yrkesvägledning på grundskolan, tidiga kontakter med arbetsmarknaden exempelvis PRAO, en gymnasial yrkesutbildning som är attraktiv både för ungdomar och arbetsgivare samt ett öppet och inkluderande förhållningssätt som tar tillvara ungas hela kompetens.

(2016-02-11) Ny utredare i Temagruppen
Vi hälsar Ylva Bodén varmt välkommen som utredare i Temagruppen. Hon jobbar i dag som konsult och har tidigare erfarenhet av bland annat projektledning och undersökningar. Ylva börjar 4 april.
(2015-11-27) Ny nationell samordnare välkomnas
Hon ska främja samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer på nationell, regional och lokal nivå kring insatser för unga som varken arbetar eller studerar.

För att inte unga ska hamna mellan olika aktörers ansvar, finns det behov att stärka samverkan i arbetet med att få unga som varken arbetar eller studerar tillbaka till arbete och studier.

- Inger Ashing var tidigare avdelningschef på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, där Temagruppen har sitt kansli, och vi menar att regeringen gjort ett väldigt gott val. Inger är väl insatt i frågor som rör ungas etablering och har mycket god kunskap om gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Vi ser bara positivt på utnämningen och ser fram ett gott samarbete, säger Berit Israelsson, projektledare.

Temagruppen fokuserar under åren 2015-2017 på frågor om samverkan, matchning och vikten av tidiga och flexibla insatser för att underlätta för ungas etablering på arbetsmarknaden. Det ligger väl i linje med den strategi som regeringen nu presenterar för åren 2015-2018.
(2015-08-12) Temagruppen i SR P1 Plånboken
Teamagruppens Malin Engstedt besökte Sveriges Radio P1 och programmet Plånboken. Malin lyfte problematiken om ungas skuldsättning. Hoppa fram till 21:09 i programmet.

(2015-07-15) Samarbete ska hjälpa ungdomar hitta in
I Hudiksvall finns ett samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen som kallas Enig. Mycket inspiration har hämtats från Söderhamn, som har en lång tradition av att hjälpa ungdomar som står en bit utanför in i samhället igen.
(2015-07-14) Hudiksvalls Tidning: Könsskillnader när unga ska etableras

Sidor