Ökad oro för ungas hälsa

Unga med funktionsnedsättningar har en försvårad etablering på arbetsmarknaden. Dessa unga personer utgör en stor del av deltagarna i Esf-projekt.

Alla Esf-projekt arbetar med friskvård, men det är olika hur man väljer att prioritera friskvård och graden av struktur samt friskvårdsrutiner i den dagliga verksamheten. Projektpersonalen finner en oro för att ohälsa kommer att utgöra ett hinder för många unga i framtiden, för att kunna komma ut i jobb, och för att klara en åtta timmars arbetsdag. Temagruppes rapportOrka jobba är en rapport om hur ungdomsprojekt inom Europeiska socialfonden arbetar med unga med funktionsnedsättning och friskvård.

Friskvård en framgångsfaktor

Friskvård lyfts som en framgångsfaktor för ett lyckat arbete med målgruppen och att det bör ingå som en obligatorisk del i all verksamhet. Projekten arbetar främst med psykisk och social hälsa, och i mindre grad med den fysiska hälsan även om de ser ett behov av det hos målgruppen. Främst talar vi här om motiverande och självstärkande arbete för att förbereda de unga för praktik, eller för att ge dem självförtroende nog att påbörja studier.

Ersättning motiverar deltagande

Personalen understryker vikten av att unga själva är med och bestämmer och påverkar hur aktiviteterna utformas då det stärker upplevelsen av delaktighet och höjer motivationen att medverka. Samtidigt menar de att en motiverande faktor är en ekonomisk ersättning. Tydligt är att en låg eller obefintlig ersättning minskar motivationen att medverka.

 

Framgångsfaktorer

 • Utbildning inom området friskvård finns schemalagt
 • Det är viktigt att unga görs delaktiga i planering och genomförande
 • Utveckla det uppsökande arbetet för att nå målgruppen
 • Genomföra ordentliga kartläggningar av levnadsvanor med ungdomarna
 • Inkludera gemensamma måltider, både att förbereda och äta tillsammans
 • Locka till fysisk aktivitet genom att sätta individuella mål för enskilda deltagare
 • Aktiviteterna ära roliga och lättillgängliga
 • Det fungerar bra med åldersmixade grupper inom friskvårdsarbetet
 • verksamheten bör förläggas i en miljö och kontext som främjar ett arbete med målgruppen
 • Ge personalen regelbunden handledning och utveckling
 • Se till att lösa frågor kring sekretess och samtycke mellan organisationer redan i planeringsfasen
 • Planera långsiktighet redan från början, både när det gäller personal och implementering i den ordinarie verksamheten.

Hela rapporten Orka jobba finns tillgänglig för nedladdning i högermenyn under relaterade länkar.