Filmer

Temagruppen producerar kortare filmer för en del av rapporterna. Här kan du ta del av dessa om du vill ha en sammafattning av rapportens innehåll.

10 orsaker till avhopp


Till Vimeo.

En film om varför unga hoppar av skolan, baserad på en rapport från Temagruppen Unga i arbetslivet. Berättelserna i filmen är autentiska, och framförs av skådespelarelever vid Södra Latins gymnasium i Stockholm.

Unga som varken arbetar eller studerar


Till Vimeo.

Antalet unga som varken arbetar eller studerar har blivit en stor utmaning i stora delar av Europa. Temagruppen Unga i arbetslivet har studerat gruppen närmare och utvecklat en modell för att mäta gruppens storlek och vilka individer som befinner sig i den här situationen.

Vikten av friskvård för att orka jobba med funktionsnedsättning


Till Vimeo.

Flertalet Esf-projekt varnar för att ohälsa kommer att utgöra ett hinder för många unga i framtiden, för att kunna komma ut i jobb, och för att klara en åtta timmars arbetsdag. Därför är friskvård avgörande för ett lyckat arbete med målgruppen och bör ingå som en obligatorisk del i all verksamhet.

Implementering av samverkansprojekt för unga


Till Vimeo.

I den offentliga sektorn startas och drivs mängder med samverkansprojekt. I den här studien granskas sju ESF-projekt, vilka samtliga riktades mot målgruppen ”unga långt från arbetsmarknaden”. Huvudsyftet är att beskriva och analysera hur erfarenheter från projekten tillvaratagits och implementerats i ordinarie verksamheter.

I praktiken sänker vi trösklarna


Till Vimeo .

Temagruppen har ägnat 2011 åt att ta fram en rapport om praktik som metod. Praktik är ett slitet ord med en vid innebörd och företeelsen går att finna på flera håll i samhället. I arbetet med rapporten har vi under resans gång fått erfara att det inte går att luta sig tillbaka på en mall för hur man ska göra, utan man måste hela tiden utgå från individen när man definierar och planerar praktik.