2013 års uppföljning av antalet unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar [4:58]

Många unga varken arbetar eller studerar

För en stor del av ungdomsgruppen fungerar övergången från skola till arbetslivet relativt väl. Unga går oftare än äldre in i och ut ur arbete. Samtidigt så etablerar sig unga senare på arbetsmarknaden i dag än för några årtionden sedan. Och det finns en grupp unga som verkar ha särskilt svårt att få fäste på arbetsmarknaden och som av olika skäl varken arbetar eller studerar.

År 2011 var det 112 100 individer i åldern 16–25 år som varken arbetade eller studerade under hela året. Denna grupp har varit över 100 000 personer varje år 2008–2011. Gruppen är stor både i såväl dåliga som goda tider, och motsvarar omkring 8–10 procent av ungdomsgruppen varje år.

Det finns betydande variationer i gruppens storlek mellan olika län och kommuner. Andelen av ungdoms- gruppen som varken arbetar eller studerar varierar mellan 5,0 och 15,9 procent i kommunerna.

Det finns ett konstant behov av att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för dessa unga. Detta sker bland annat genom utvecklingsprojekt som delfinansieras av Europeiska socialfonden. Särskild svår är etableringen för unga med funktionsnedsättning.

Denna årliga uppföljning av unga som varken arbetar eller studerar sker enligt en analysmodell som flera myndigheter och organisationer har utarbetat. Med hjälp av modellen kan vi visa gruppens storlek och ge en bild av vad de gör. Tidigare har en sådan överblick saknats. Analysen kan bilda underlag för arbetet på nationell, regional och kommunal nivå.